Leo Dumon

Familieopstellingen

voor data zie : agenda

Wat zijn familieopstellingen?

 

Opstellingen zijn buitengewoon verrassende en boeiende workshops, die zowel de vraagsteller als de representanten, verfrissende en stimulerende informatie op hun levenspad verschaffen.

Familieopstellingen starten met een vraag of thema van de cliënt.

Na de bevraging door de opsteller worden representanten voor de elementen van de vraag uitgekozen. De vraagsteller kiest zijn representanten uit de aanwezige deelnemers en geeft hen een plaats in de ruimte volgens zijn innerlijk beeld en gevoel. Door de informatie van deze representanten en het zichtbaar maken van de verborgen dynamieken wordt heel vaak in één opstelling al heel wat duidelijk, plots zie je het, voel je waar het vastloopt en hoe je energie vrij kan gemaakt worden.

Soms gaat het over het erkennen van de juiste orde, de plek, het evenwicht tussen geven en nemen. Heel soms bots je op hardnekkige verstrikkingen met je familiesysteem, zijn er oude geheimen, trauma's, vergeten beloftes, uitsluitingen, die jezelf en/of je familie in hun greep houden. Of je loopt al heel je leven op zoek te zijn en blijk je te zoeken naar je vroeggestorven tweelingbroer/zus, (VTS) of je draagt al zo lang een last, schuld, die je overgenomen hebt van een van je ouders, familieleden en zo meer.

Zowel de representanten als de deelnemers in een opstelling kunnen heel diepe ervaringen opdoen. Je leven wordt er een stuk rijker door. Veel deelnemers melden ons dat er belangrijke veranderingen plaatsvinden na een opstelling, niet alleen voor henzelf maar ook voor hun ouders en/of kinderen. Alles wordt opgebouwd met veel oog voor veiligheid van de vraagsteller.

De enige noodzakelijke voorwaarden tot deelname zijn: respect, aandacht en liefde. Een voorbereiding met gegevens rond je familie kan nuttig zijn, zeker voor ernstige verstrikkingen.

Het is moeilijk om in één tekst alles wat je kan ervaren mee te delen, het is trouwens telkens anders. Probeer het en proef, maar met aandacht. Je bent welkom. 

Momenteel werken we in :


Centrum Open Mind
Bredestraat 11-13
9920 Lovendegem
09 370 80 72
info@centrumopenmind.be 

 

in 2016/2017 :  Meestal op zondag, juli aug op zaterdag van 14.00 uur tot 17.00 uur, 

je kan inschrijven voor een losse zondagmiddag voor 45€ of voor vier vrij te kiezen data voor 120€. voor meer inlichtingen:

info@leodumon.be


Ontstaan familieopstellingen


Het systemisch werk van Bert Hellinger, de grondlegger van familieopstellingen krijgt steeds meer aandacht. De techniek is onststaan uit verschillende therapeutische stromingen. Het is een holistische benadering. Hellinger beschouwt de mens, met zijn gevoelens als deel van een systeem. Het belangrijkste systeem waartoe we behoren is het familiesysteem, maar ook ons werk, onze stad of gemeente, onze cultuur en ook wij als mens (lichaam en geest) is een systeem. Een familiesysteem is voortdurend op zoek naar evenwicht, het systeem op zich wil behouden blijven en wil dat er niemand vergeten of buitengesloten wordt. Daarvoor zijn er een aantal wetmatigheden die gerespecteerd dienen te worden. Indien deze regels verstoord worden ontstaan er verstrikkingen die een diepgaande werking hebben op het leven van de volgende familieleden. Deze kunnen leiden tot problemen die niet oplosbaar zijn met intra-persoonlijke gerichte vormen van therapie.
Een familieopstelling is een zachte, liefdevolle techniek om tot diepe inzichten en healing te komen. De opstelling wordt zichtbaar gemaakt met behulp van representanten (plaatsvervangers). In groep zijn dat personen die, intuïtief opgesteld, toegang krijgen tot het collectieve bewustzijn van het systeem. Door het aanvoelen van de systeemenergie ervaren zij dezelfde gevoelens en onderlinge verhoudingen als de oorspronkelijke familieleden. Een opstelling kan ook in een individuele sessie gebeuren en dan worden uit speelgoedfiguurtjes, stenen, papiertjes enz..., representanten gekozen. Als de representanten hun plaats in de ruimte gekregen hebben komt de opstelling tot leven. De (verborgen) dynamieken worden zichtbaar.
Er wordt afgestemd, mogelijke spanningsvelden en de invloed van het systeem op de cliënt worden duidelijk. De wetmatigheden zoals de rangorde, de balans van geven en nemen, de binding in liefde en het recht op een eigen plek... worden door de opsteller getoond en benoemd. De puzzelstukjes vallen in elkaar, andere onbekende en ontbrekende stukken krijgen een plaats en er wordt verbinding gemaakt. Dit proces ondersteunt de groei naar authenticiteit. Soms, indien het systeem dit toelaat gebeurt een herordening en worden er, met respect, herstellende uitspraken gebruikt op het niveau waar de liefde mogelijk is. Dit om de emotionele energie van het systeem te laten stromen. Deze werkwijze biedt mensen een zeer diepe inwerkende ervaring, die niet alleen ingrijpt op persoonlijk emotioneel niveau, maar ook op het familiesysteem.

bron: www.familieopstellingen.be ;

 

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie :  Familieopstelling

Het maken van een familieopstelling is een vorm van psychotherapie die is ontwikkeld door de Duitser Bert Hellinger. De werkwijze van Hellinger is de werkwijze van het zogenaamd Systemisch werken. Therapeuten of coaches die systemisch werken trachten middels het opstellen van iemands systeem van herkomst niet direct zichtbare relaties tussen familieleden en de eventuele knelpunten daartussen te herkennen, erkennen en zo mogelijk weg te nemen.
Een familieopstelling is een therapeutische sessie waarbij een deelnemer een vraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Voor de hoofdrolspelers in dat vraagstuk, vaak familieleden van degene die het vraagstuk inbrengt, worden andere deelnemers uitgekozen als ‘representant’. Deelnemers krijgen door de vragende deelnemer een plaats in het vertrek ten opzichte van de andere deelnemers, deels geholpen door de therapeut.
Er ontstaat zo een tableau-vivant dat achterliggende aspecten van het vraagstuk laat zien, door de opgestelde mensen te ondervragen over hun gevoelens en attitudes ten opzichte van elkaar en de situatie. Er komen verstrikkingen aan het licht (soms in eerdere generaties) die hebben geleid tot stagnatie in het huidige leven van de deelnemer. Aan de hand van eenvoudige instructies van de begeleider, brengen de representanten beweging in de stagnatie.
De effecten van de sessie zijn soms op korte, maar vaak op lange termijn merkbaar. De methode is niet onomstreden.
De methode wordt ook toegepast in organisaties, bijvoorbeeld om te onderzoeken waarom er stagnaties zijn in de ontwikkelingen van een organisatie of waarom bepaalde conflicten telkens terugkeren. Er wordt in dit verband niet gesproken over een familieopstellingen, maar een organisatieopstelling.

Individuele Familieopstelling (met popjes)

Bij individuele familieopstellingen zijn de representanten popjes of symbolen in plaats van levende mensen. Soms vertrek je van een vraag een andere keer is er meer een bepaald thema. Meestal is er een moment waarbij je je familiesysteem schetst. Dan wordt een beginsituatie opgesteld. Meestal begint de opstelling met enkele sleutelpersonen. Aan de hand van die personen komen we te weten waar de knoop zit en wat er verder kan gebeuren.

Geleidelijk aan brengt de opstelling meer en meer dingen aan het licht en spreekt op die manier soms meer personen aan. Door het gebruik van popjes of symbolen, is het makkelijker om in te gaan op complexe verbanden en vragen.

Toch wordt er voortdurend door de begeleider afgestemd op wat er te zien is en wordt dat bij de cliënt gecheckt.

Op het eerste gezicht lijkt dit alles ongelooflijk, maar tijdens de opstelling wordt keer op keer duidelijk waar de knoop zit. Ook jijzelf zal de geraaktheid voelen op diepe en betekenisdragende momenten. Je verwerft inzicht over je familiesysteem, je krijgt duidelijkheid over hoe je ermee om kan gaan en wat je al dan niet te doen staat. Iedere opstelling is anders en uniek!